Distances Līgums

SIA Apogs, reģistrācijas numurs – 43603040091, juridiskā adrese – “Dīķīši”, Salgales pag., Jelgavas nov., LV-3045, turpmāk saukts “Pārdevējs”, no vienas puses un fiziska rīcībspējīga persona, kura, veicot pasūtījumu, izsaka vēlmi iegādāties jebkuru no Pārdevēja interneta tirdzniecības vietnes precēm, turpmāk saukta “Pircējs”, no otras puses (abi kopā turpmāk saukti Puses), noslēdz šo distances līgumu – turpmāk “Līgums”: Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam preces, nodrošinot preču piegādi atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

  1. Preču pasūtīšana

1.1.Pircējs veic preču iegādi caur interneta tirdzniecības vietni www.apogjers.lv, turpmāk – Interneta veikals, norādot pasūtamo preču un pakalpojumu veidu, daudzumu, savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pastu, nepieciešamības gadījumā – adresi; juridiskas personas norāda rekvizītus.

1.2.Lai iegādātos preces, Pircējam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

1.2.1.Pircējs Interneta vietnē iepazīstas ar preci, tā aprakstu, un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo preci saskaņā ar tā nosaukumu. Pircējs novērtē konkrētās preces piemērotību savām vajadzībā.

1.2.2.Interneta veikalā visas cenas ir norādītas Eiro un ietver iegādes brīdī spēkā esošos nodokļus un nodevas.

1.2.3.Interneta veikalā produktiem var būt noteikts apjoms kā masas diapazons. Šādos gadījumos preces rezervācijas brīdī samaksa tiek maksāta par masas diapazona augstāko vērtību. 3 dienu laikā pēc preces iegādes Pārdevējs atgriež pārmaksātos naudas līdzekļus atbilstoši piegādātās preces masai..

1.2.4.Darījuma apstiprināšana vienlaikus nozīmē apliecinājumu, ka Pircējs ir iepazinies ar cenas informāciju un noteikumiem.

1.2.5.Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par pirkumu, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus – apmaksājot ar bankas karti vai maksājumu ar bankas pārskaitījumu.

1.2.6.Izvēloties apmaksas veidu ar bankas pārskaitījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam uz pieteikumā formā norādīto e-pasta adresi rēķinu.

1.2.7.Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Lai saņemtu preci, rēķina apmaksa Pircējam jāveic pilnā apmērā rēķinā norādītajā datumā un kārtībā, norādot pārskaitījuma informācijas laukā rēķina numuru.

Preču un pakalpojumu iegāde tiek apstiprināta pēc tam, kad Pircējs saņēmis norādītā e-pasta adresē pakalpojuma iegādes apstiprinājumu. Ja Pircējs tādu nav saņēmis 24 (divdesmit četru) stundu laikā, Pircējam ir jāsazinās ar Pārdevēju, rakstot e-pastu info@apogjers.lv.

2.Preču piegāde

2.1.Preču piegādi Pārdevējs nodrošina pēc apmaksas saņemšanas norādītajā piegādes dienā (Tirgus diena).

2.2.Piegādes maksa tiek aprēķināta atkarībā no pasūtījuma apjoma un tā tiek noteikta pasūtījuma veikšanas laikā un pirms pirkuma apmaksas.

  1. Pasūtījuma atcelšana un izmaiņu veikšana

3.1. Pircējam ir tiesības atsaukt savu pasūtījumu vai izdarīt tajā izmaiņas 5 (piecas) dienas pirms piegādes dienas (Tirgus dienas). Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo rakstot lūgumu uz info@apogjers.lv.

  1. Naudas atgriešana

4.1. Pārdevējs atmaksā Pircējam veikto maksājumu par preces iegādi, ja:

4.1.1. Pircējs 3.1. punktā paredzētajā kārtībā atceļ pasūtījumu, bet maksu jau ir samaksājis.

4.1.2. Pārdevējs piegādes dienā nespēj nodrošināt piegādi vai vienoties par piegādi citā dienā.

4.3. Naudas atmaksa  tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā, ne vēlāk kā 7( septiņu) darba dienu laikā.

  1. Atteikuma tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības atteikties no preces vai pakalpojuma 5 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Atteikšanās no preces iespējama, ja piegādātās preces derīguma termiņš ir beidzies vai piegādāta no pasūtītās atšķirīga prece (sortiments).

5.2. Lai izmantotu preču atteikumu tiesības, Pircējam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

5.2.1. Atteikumu tiesību termiņā Pircējs Pārdevējam nosūta atteikuma tiesību pieteikumu uz info@apogjers.lv.

5.2.2. Pircējs 2 (divu) dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma nosūtīšanas atgriež preci Pārdevējam.

5.2.3. Preces atgriešanas adrese ir “Mākuļi”, Salgales pag., Jelgavas nov., LV-3045.

5.2.4. Visus izdevumus, kas rodas saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, t.sk. piegādes maksu, sedz Pircējs.

7.2.5. Pircējam jānodrošina uz iepakojuma norādītie preces uzglabāšanas nosacījumi.

5.2.6. Naudas atmaksa  tiek veikta izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja darījumā, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Pārdevēja apstiprinājuma par preces saņemšanu.

5.3. Atteikuma tiesību pieteikuma veidlapa ir pieejama Interneta veikalā un Pārdevējs to nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

  1. Datu apstrāde

6.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

6.2. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

  1. Strīdu risināšanas noteikumi

7.1. Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības. Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā.

7.2. Ja neizdodas vienoties, Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

7.3. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana), vai strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Rekvizīti

SIA „Apogs”

Reģistrācijas Nr.: 43603040091

PVN Nr. LV43603040091

Adrese: “Dīķīši”, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045

Banka: A/S Citadele banka

Kods: PARXLV22

Norēķinu konts: LV10PARX0016952050001

e-pasts: info@apogjers.lv